22 lata doświadczenia z pontonami pływającymi
Każdego roku produkujemy 4500 m pływających pontonów
18 specjalistów pracuje i pomaga klientom
22 kraje z produktami Top Marine
Top Marine, info@topmarine.pl, www.topmarine.pl

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności reguluje zasady gromadzenia, przetwarzania i przechowywania danych osobowych. Dane osobowe gromadzone są i przechowywane przez administratora danych osobowych Top Marine OÜ, nr w rejestrze 11001787, adres: Tule 33, 76505 Saue, Republika Estońska (zwanego dalej „administratorem danych”). Polityka prywatności obejmuje ochronę danych osobowych i dotyczy gromadzenia, wykorzystywania, ujawniania, przekazywania i przechowywania danych klientów.

Nasze działania i warunki ochrony danych są zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Ustawą o ochronie danych Republiki Estońskiej oraz ustawodawstwem Republiki Estońskiej i Unii Europejskiej. Administrator danych przestrzega zasad przetwarzania danych przewidzianych przepisami prawa, m.in. przetwarza dane osobowe zgodnie z prawem oraz w rzetelny i bezpieczny sposób.

Podmiotem danych w rozumieniu niniejszej Polityki prywatności jest klient lub inna osoba fizyczna, której dane osobowe przetwarzane są przez administratora danych.

Klientem w rozumieniu niniejszej Polityki prywatności jest każdy, kto dokonuje zakupu towarów lub usług na stronie internetowej administratora danych.

Gromadzenie, wykorzystywanie i przechowywanie danych osobowych

Administrator danych Top Marine OÜ gromadzi i przetwarza dane osobowe osoby fizycznej w celu realizacji zawartej umowy lub kontaktu z klientem oraz wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Gromadzenie danych osobowych odbywa się w następujący sposób:

  • poprzez podanie danych kontaktowych (imię i nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu, adres e-mail, preferowany sposób kontaktu) na naszej stronie internetowej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej;
  • podczas korzystania ze strony internetowej za pośrednictwem plików cookie.

Dane osobowe będą przechowywane przez cały okres świadczenia usługi lub przez czas niezbędny do wypełnienia obowiązków administratora wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody będą one przetwarzane w okresie ważności zgody oraz po jej upływie, zgodnie z określonym poniżej celem. Umowa ta może zostać rozwiązana w dowolnym momencie, chyba że prawo stanowi inaczej.

Dane osobowe są przetwarzane i przechowywane zgodnie z celem przetwarzania:

  • cel: realizacja zamówienia – maksymalny okres przechowywania danych osobowych to 7 lat;
  • cel: działalność finansowa, księgowość – maksymalny okres przechowywania danych osobowych: termin określony przepisami prawa.

Gromadzenie pozostałych danych

Zbieramy również dane nieosobowe – dane, których nie można bezpośrednio powiązać z konkretną osobą (np. imię i nazwisko, płeć, wiek, preferencje językowe, adres). Możemy także zbierać dane o zachowaniu klientów na naszej stronie internetowej w celu analizy produktów i usług. Dane zbiorcze traktowane są w niniejszej Polityce prywatności jako dane nieosobowe.

Oprócz powyższego administrator danych ma możliwość zbierania o kliencie danych, które są dostępne w rejestrach publicznych.

Administrator danych ma prawo udostępniać dane osobowe klientów podmiotom trzecim, takim jak: upoważnione podmioty przetwarzające dane, księgowi, firmy transportowe i kurierskie, firmy świadczące usługi transmisji. Podmiot przetwarzający dane jest administratorem danych osobowych.

Przetwarzając i przechowując dane osobowe, administrator danych wdraża środki organizacyjne i techniczne zapewniające ochronę danych osobowych przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, zmianą, ujawnieniem oraz innym niezgodnym z prawem przetwarzaniem.

Bezpieczeństwo

Wszelkie dane osobowe podane podczas odwiedzenia strony internetowej Top Marine OÜ są traktowane jako informacje poufne.

W każdej chwili masz prawo do:

  1. żądania dostępu do swoich danych osobowych i przeglądania ich;
  2. uzupełniania i poprawiania niedokładnych danych;
  3. żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. cofnięcia swojej zgody w dowolnym momencie, w przypadku gdy administrator przetwarza dane osobowe za zgodą;
  5. wniesienia skargi do Inspektoratu Ochrony Danych w celu ochrony swoich praw.

Podanie danych osobowych jest niezbędne do świadczenia usługi. Niepodanie danych skutkować będzie brakiem możliwości nawiązania kontaktu niezbędnego do realizacji usługi.

Warunki i zmiany Polityki prywatności

Wchodząc na naszą stronę internetową, zapoznałeś(-aś) się i zgadzasz się z zasadami niniejszej Polityki prywatności oraz warunkami gromadzenia, przetwarzania i przechowywania danych osobowych. Administrator danych ma prawo, w razie potrzeby, zmienić swoją Politykę prywatności. Nasza Polityka prywatności jest aktualna i dostępna na naszej stronie internetowej.

 

PROSIMY O KONTAKT Z NAMI W CELU UZYSKANIA DODATKOWYCH INFORMACJI

 

Dlaczego wybrać Top Marine?

Najwyższa jakość
100% znajomości produktu
Serwis, który dba
Bezpieczeństwo i ochrona środowiska
Profesjonalny montaż
Uczciwa cena
Szybki czas dostawy
Standaryzacja
Nastawienie
Róża Łachacz, info@topmarine.pl, www.topmarine.pl
Poproś o pomoc eksperta